top of page

Privacyverklaring

 

In deze verklaring informeer ik u over welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe. 

Voor een goede behandeling en om het behandelproces goed te kunnen blijven volgen, is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. 

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO; Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst. Bij de eerste behandeling ontvangt u van mij deze privacyverklaring, samen met de behandelovereenkomst, met het verzoek deze door te lezen en te ondertekenen.

 

In cliëntendossiers leg ik de volgende gegevens vast:

 

 • Naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, verzekering en verzekeringnummer.

 • Gegevens rondom uw klacht en uw algehele welbevinden; uw gezondheidstoestand, ziektegeschiedenis, leef- en voedingsstijl of omstandigheden die relevant zijn voor de behandeling. 

 • Contact met andere behandelaars, alleen met uw schriftelijke toestemming.

 • Aantekeningen n.a.v. de behandelingen en evaluatiegesprekken die met u plaatsvinden, met als doel het behandelingsproces te volgen. 

 • Bij minderjarige cliënten, jonger dan 16 jaar noteer ik de NAW en contactgegevens van beide ouders. Beide ouders dienen een toestemmingsformulier voor behandeling te tekenen. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, waarbij het kind het laatste woord heeft.

 

Uw gegevens gebruik ik om:

 

 • Om een factuur te kunnen maken volgens de normen van de verzekering. Deze factuur wordt ook gebruikt voor mijn financiële administratie.

 • De factuur na afloop van een consult uit te printen of te e-mailen aan de cliënt.

 • Het e-mailadres wordt alleen gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op het behandeltraject.

 • Ik gebruik een telefoonnummer wanneer er een no-show is.

 • Het telefoonnummer of email gebruik ik als ik de afspraak moet verzetten.

 • De gegevens m.b.t. uw gezondheidstoestand en ziektegeschiedenis heb ik nodig om een behandeltraject op te kunnen stellen en contra-indicaties te kunnen herkennen.

 • De leef- en voedingsstijl kunnen van invloed zijn op de aanwezige klachten, om een compleet beeld van een cliënt te krijgen vraag ik hiernaar.

 • Pas na toestemming mag ik gegevens opvragen bij andere behandelaars. De uitkomst hiervan leg ik vast in het cliëntdossier.

 • Voor geanonimiseerd overleg tijdens intervisiebijeenkomsten met collega’s.

 

Gegevensverwerking en gegevens bewaren:

 

 • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. De dossiers bevinden zich in een afgesloten kast. Gegevens die ik in de computer bewaar zijn beveiligd met een wachtwoord. 

 • Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 • Pas na toestemming van een cliënt mag ik contact opnemen met andere artsen of therapeuten.

 • Wanneer ik een cliënt doorverwijs naar een andere therapeut mag ik gegevens alleen overdragen na toestemming van de cliënt.

 • Ik geef nooit persoonsgegevens door aan iemand waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Zo heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten met verzorgers van administratie en internetomgeving.

 • Bij een datalek ben ik verplicht deze binnen 72 uur te melden. Van een datalek dien ik melding te maken bij de Autoriteit Persoongegevens. Ook cliënten breng ik hiervan op de hoogte.

 • Hierbij geef ik aan dat het delen van informatie is uitgezet, er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Daarmee voldoe ik aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

 • Reflex en Relax maakt op haar website (www.reflexenrelax.nl) gebruik van cookies waarvoor geen toestemming van de bezoekers is vereist.

 

Rechten van cliënten:

 

 • Recht op inzage

 • Recht om vergeten te worden

 • Vanuit de WGBO ben ik verplicht een dossier 20 jaar te bewaren.

 • Recht op beperking van de verwerking.   

Meer informatie over de AVG kunt u lezen op Autoriteit Persoonsgegevens AVG

bottom of page